ul. Boh. Monte Cassino 1
tel. 077 4045800

Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu

PROGRAM ADAPTACYJNY       

"Jak dobrze być przedszkolakiem"                                                                       

Według Encyklopedii Popularnej PWN – adaptacja to „proces dostosowywania jednostki lub grupy do funkcjonowania w zmienionym środowisku społecznym”. Podobne wyjaśnienie adaptacji podaje W. Okoń. Nazywa  je przystosowaniem i określa jako „proces lub wynik procesu uzyskiwania równowagi między potrzebami jednostki a warunkami otoczenia społecznego”.
Trudności w przystosowaniu się dzieci do przedszkola wiążą się z zagrożeniami poczucia bezpieczeństwa, któremu towarzyszy lęk, niepokój przed samotnością, z brakiem oparcia w osobach bliskich, przytłaczającą ilością nowych bodźców, niemożnością sprostania trudnym sytuacjom.   Moment przekraczania progu przedszkola przez małe dziecko należy do najbardziej znaczących i trudnych w jego życiu.   Dla wielu dzieci jest to pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą i znaczna zmiana dotychczasowego trybu życia, to oderwanie od najbliższych dziecka tak mocno uzależnionego emocjonalnie od nich, dziecka mającego jeszcze słabo ukształtowany system własnego ja, to rozpoczęcie życia w dwóch środowiskach: rodzinnym i instytucjonalnym- przedszkolnym.

Wiemy również jak znaczącą rolę w nawiązywaniu interakcji małego dziecka ze światem odgrywają dorośli. Dlatego, nie kto inny jak rodzice, a w końcu nauczyciele powinni tworzyć sytuacje sprzyjające pozytywnemu nastawieniu i zainteresowaniu dziecka przedszkolem oraz wspierać swoich wychowanków w przystosowaniu się do przedszkola.                           

       ZAŁOŻENIA

Dziecko wstępujące do przedszkola musi się przystosować do:
>   warunków nowego otoczenia oraz wymagań związanych ze sposobem korzystania z urządzeń i wyposażenia przedszkola,
>     nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,
>   przebywania w licznej grupie rówieśniczej,
>   wymagań stawianych w zakresie czynności samoobsługowych,
>   nowego trybu życia i rozkładu dnia w przedszkolu,
>   innej niż w rodzinie pozycji społecznej (w przedszkolu dziecko jest jednym z wielu, którym nauczycielka może poświęcić czas, co ogranicza możliwość kontaktów z nią i prowadzi do poczucia osamotnienia).

Program adaptacyjny pomoże dzieciom :

  • Zmniejszyć negatywne uczucia związane z nową sytuacją
  • Przezwyciężyć strach przed nowym otoczeniem
  • Poznać nauczycieli oraz pomieszczenia przedszkolne
  • Nawiązać kontakt z innymi dziećmi
  • Pokonać nieśmiałość, poczucie niepewności i lęku
  • Uświadomić sobie, że pobyt w przedszkolu może być dla nich ciekawą i wesołą zabawą.