ul. Boh. Monte Cassino 1
tel. 077 4045800

Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu

WEWNĘTRZNY   PROGRAM   WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  NR  5 W  BRZEGU                                          

Opracowany przez Lucynę  Adwent  i  Beatę  Kopij

  WSTĘP  DO  PROGRAMU

 Proces wychowania dziecka w przedszkolu jest bardzo złożony, gdyż obejmuje wszechstronne wychowanie, przez które rozumiemy wszelkie jego dziedziny.

Funkcja opiekuńcza, wychowawcza, wyrównawcza i społeczna  wychowania przedszkolnego jest ze sobą integralnie powiązana. Jedna warunkuje drugą i wszystkie razem  składają się na działalność przedszkolną.

Kierowanie i pobudzanie rozwoju dziecka w procesie wychowania polega  przede wszystkim  na dostarczaniu bodźców i treści wyzwalających jego własną aktywność, potrzebę ruchu  i działania w połączeniu z przeżyciami umacniającymi dobre samopoczucie i wiarę we własne możliwości.

Wymaga również dobrej orientacji w indywidualnych możliwościach rozwojowych dzieci, aby można im było postawić odpowiednie wymagania.

Wychowanie polega zarówno na ochronie  przed złem, jak i budowaniu dobra.

 Cele  programu:

1.     Osiąganie przez dzieci pełni rozwoju osobowego w sprzyjającym im  środowisku wychowawczym,

-         wyrabianie gotowości  i umiejętności  współżycia w grupie,

-         wyrabianie szacunku do drugiego człowieka i gotowości niesienia mu pomocy,

-         nabywanie podstawowych nawyków zdrowego stylu życia – przestrzeganie bezpieczeństwa, higieny i zdrowego odżywiania się,

-         rozwijanie poczucia więzi  z najbliższym środowiskiem i własną ojczyzną,

-         rozwijanie zainteresowania przyrodą ojczystą, jej pięknem i bogactwem

-         kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci.

 2.Wspieranie rodziców w sprawowaniu przez nich funkcji wychowawczych.

Założenia

Działania programowe przeznaczone są dla dzieci i ich rodziców.

1.     Działania skierowane wobec rodziców:

-         informowanie  o realizacji programu wychowawczego z uwzględnieniem działalności  Koła PCK na terenie przedszkola,

-         edukacja rodziców w zakresie profilaktyki prozdrowotnej,

-         promowanie modelu życia rodzinnego  polegającego  na bliskich  stosunkach  domowników,  wspólne , aktywne spędzanie wolnego czasu,

-         zapobieganie  uzależnieniom oraz chorobom zakaźnym  (profilaktyka WZW „A”),

-         angażowanie środowiska w różne imprezy  kulturalne  i akcje charytatywne

2.     Działania skierowane wobec dzieci zostały podzielone na działy:

-         I.    Ja i moja rodzina.

-         II.   Poznajmy się.

-         III.  Bezpiecznie w domu, przedszkolu i na ulicy.

-         IV.  Ekologia  -  wiemy  i działamy.

-         V.   W zdrowym ciele zdrowy duch.

-         VI.   Polska -  moja Ojczyzna.

-         VII.  Uczestniczymy w imprezach kulturalnych.

Działania powyższe realizowane będą  w toku zajęć,  zabaw  i uroczystości z dziećmi oraz spotkań z rodzicami.